Privacy Policy

Privacybeleid SportMens 

SportMens hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil SportMens heldere en transparante informatie geven over hoe SportMens omgaat met persoonsgegevens.

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy

SportMens doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SportMens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat in ieder geval SportMens:

 • Jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy document;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Jouw uitdrukkelijke toestemming vraagt als deze nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neemt, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop wil wijzen en deze respecteert.

Als praktijk is SportMens verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met SportMens wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

AVG en WGBO

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  In dit privacyreglement word jij geïnformeerd over jouw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

Let op: Een sportpsychologisch begeleidingstraject richt zich in beginsel op prestatieverbetering en niet op het bewaken of verbeteren van de gezondheid. Dit betekent dat SportMens als sportpsycholoog niet onder de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst val, tenzij de begeleiding nadrukkelijk gericht is op het bewaken of verbeteren van de gezondheid.

Bij SportMens

In de praktijk SportMens kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om jou goed te kunnen ondersteunen en is nodig voor het financieel afhandelen van de begeleiding of behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor jouw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de Sportpsycholoog

De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Voor het goed begeleiden van de sporter/professional
 • Voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • Jij wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. 
 • Linda Abu El-Hassan is als enige SPORTPSYCHOLOOG VSPN ® i.o. werkzaam binnen de praktijk en verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

De bewaartermijn van persoonlijke gegevens die tijdens de sessies worden verzameld, is gelijk aan de duur van het begeleidingstraject. In die gevallen dat een begeleidingstraject zich wél op het verbeteren van de gezondheid richt, geldt op grond van de WGBO een afwijkende bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste sessie), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jouzelf of van jouw kinderen. 

Jouw rechten als betrokkene

Jij hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw (medische) gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als jij gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun jij dit mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar maken aan de praktijk. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Toelichting op het opvragen van informatie

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien jij er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk of door een gemachtigde op te laten halen, dan kun jij dit kenbaar maken bij de praktijk.

Meerderjarig

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

De gegevens die jij aan SportMens geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maakt SportMens gebruik van een derde partij voor:

 • Verwijzingen en aanmeldingen van nieuwe cliënten;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van een mailomgeving die de privacy waarborgt bij informatie-uitwisseling;

SportMens geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal SportMens de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Soms is het in het kader van de behandeling belangrijk of waardevol om overleg te hebben met een andere behandelaar. Wanneer dit het geval is, dan zal jouw sportpsycholoog dit met jou bespreken en jou vragen om een apart toestemmingsformulier hiervoor in te vullen en te tekenen. Zonder deze schriftelijke toestemming zal er geen overleg plaatsvinden.

Beveiliging SportMens

SportMens heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft SportMens bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SportMens van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • SportMens hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
 • SportMens pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • SportMens maakt back-ups van de persoonsgegevens op een beveiligde harddisk om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • SportMens test en evalueert regelmatig alle maatregelen.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke SportMens van jou ontvangen heeft. Tevens kun jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door SportMens of door één van de verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door SportMens te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. SportMens kan jou vragen om je te legitimeren voordat er gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Mag SportMens jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb jij altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Vraag of klacht

Heb jij een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie SportMens gegevens deelt of over de omgang met jouw gegevens? Dan gaat SportMens hierover graag met jou in gesprek. 

Envelop lindaabuelhassan@gmail.com